Životné prostredie a kvalita života

Považujem starostlivosť o životné prostredie za jednu z kľúčových  kompetencií KSK, hoci doteraz na túto funkciu nebol kladený  veľký dôraz.

Východné Slovensko sa historicky profilovalo ako poľnohospodárska oblasť, do ktorej boli po druhej svetovej vojne inkorporované priemyselné fabriky. Niektoré z nich  poznačili vidiecky ráz krajiny ekologickou záťažou.  Najvypuklejším problémom sú rezíduá PCB látok[1] v tzv. trojuholníku smrti Humenné – Strážske – Michalovce po výrobe akumulátorov v Chemku Strážske.  Ďalším problémom hlavne starostov a primátorov  sú staré skládky a odpadové hospodárstvo ako celok.  Vodohospodárstvo a protipovodňové opatrenia  dotvárajú ráz krajiny a čistota vôd, pôdy a vzduchu je základným predpokladom úspechu pre všetky formy turistického ruchu.

Navrhujem nasledovné opatrenia v oblasti ochrany životného prostredia:

prevencia:   Sú to opatrenia, na ktoré nie sú potrebné žiadne ďalšie financie:

 • ekoaudit všetkých realizovaných  akcií na území KSK z pohľadu vplyvu na životné prostredie
 • garantovať generálny zákaz ťažby uránových rúd a perlitu  a zákaz výstavby elektrární na  fosílne palivá v územnom pláne
 • úplná informovanosť občanov o stave životného prostredia na webovom sídle KSK
 • zverejnenie subjektov, ktoré poškodzujú životné prostredie na webovom sídle kraja a vylúčenie zo spolupráce s krajom
 • informačná kampaň  0/100 = cielené pôsobenie a vzdelávanie od narodenia do staroby o nakladaní s odpadom, ktorý každý človek produkuje a osobnej energetickej spotrebe

 manažment životného prostredia: aktívne budovanie prvkov zdravého životného prostredia. Tieto opatrenia si už vyžiadajú mierne investičné náklady, ktoré ale v rozložení na prostriedky z verejných rozpočtov, eurofondov a súkromných peňazí  nezaťažia  rozpočty zásadným spôsobom a zabezpečia  externality, z ktorých niektoré  okrem spoločenského úžitku prinesú aj finančný efekt:

 • na školách v zriaďovateľskej pôsovnosti KSK chovať včelstvá
 • v spolupráci s okresnými mestami zriadiť mestské záhrady ako súčasť krajského projektu „Moje mesto, moja záhrada
 • pravidelné čistenie jazier, vodných nádrží, riek, potokov, lesov, lúk („upratovanie exteriéru“) od mechanických nečistôt v rámci lokálnych programov aktivácie v obecných podnikoch
 • opatrenia na spomaľovanie klimatických zmien lokálneho charakteru - zadržiavanie vody v teréne, zvyšovanie zelenej infraštruktúry v mestách
 • na školách zabezpečovať environmentálnu gramotnosť

likvidácia environmentálnych záťaží: finančne najnáročnejšia časť úloh, ktoré však majú podporu na celoštátnej úrovni; využiť viaczdrojové financovanie a získať pozornosť aj EÚ:

 • nájsť spôsob financovania na zlikvidovanie PCB látok (Strážske a okolie)
 • striktné ničenie parazitických invazívnych rastlín
 • likvidácia starých a nelegálnych  skládok  v spolupráci s MŽP

Všetky tieto úlohy sú realizovateľné za aktívnej podpory starostov a primátorov,  ktorí sú kľúčovými osobami v prenose informácií  a úloh až k obyvateľom slovenských dedín a miest.

 [1] Polychlorované bifenyly, podozrivé z karcinogénnych účinkov