Živnostníci: staronové povinnosti, nové pokuty

Od 1.11.2015 je účinná novela zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach.  Prináša podnikateľom staronové povinnosti a nové pokuty.

Zásadnou zmenou je, že medzi priestupky a delikty sa dostala skutková podstata nepredloženia návrhu na vyradenie v lehote najmenej raz za päť rokov. Pokuty sa môžu vyšplhať v priestupkovom alebo správnom konaní až na 1659 eur, pri opakovanom porušení až na dvojnásobok.

Možno si poviete, nás sa to netýka, ja som živnostník, nemusím mať ani registratúrny poriadok ani registratúrny plán.  Ale vyraďovať registratúrne záznamy musíte prostredníctvom štátneho archívu najmenej raz za päť rokov! A keďže si to ministerskí úradníci vydupali do zákona, rátam s tým, že tie pokuty sa veru budú ukladať, aj živnostníkom.

Vyraďovanie registratúrneho záznamu v jednoduchej reči znamená, že spíšete zoznam písomností, ktorým uplynula lehota uloženia (napr. podľa daňových predpisov) a ktoré už nepotrebujete (napr. korešpondencia). Nespisuje sa zoznam všetkých dokumentov, iba skupiny a počet v danej skupine. Tento zoznam pošlete ako návrh na vyradenie príslušnému štátnemu archívu   (príloha č. 2 zákona).  Odporúča sa, aby ste návrh pred jeho poslaním v listinnej forme poslali na odsúhlasenie mailom, ušetríte si robotu. Ak do 60 dní archív nevznesie nárok na niektorú písomnosť, tak nevydáva žiadne rozhodnutie a vy môžete po márnom uplynutí lehoty tieto dokumenty bez trvalej dokumentárnej hodnoty zničiť.

Ešte raz pripomínam, že aj keď nemusíte mať registratúrny poriadok, ani plán, nezbavuje vás to žiadnych ostatných povinností  pri zaobchádzaní s akýmkoľvek záznamom (§ 16 ods.2 zákona). Ešte že máme  úradníkov, ktorí si pre nás dokážu vymyslieť vždy nejakú ďalšiu robotu, len aby obhájili opodstatnenosť svojho úradu.

 

P.S.    Ak nechcete dotovať štátnu pokladňu zbytočnými pokutami, choďte na:

https://www.minv.sk/?sprava-registratury, kde si nájdete   orientačnú typológiu pôvodcov registratúr   a potrebné dokumenty na stiahnutie.  Na stránke s kontaktmi https://www.minv.sk/?archivy  si zistíte   mailové aj telefonické spojenie na „svoj“ príslušný archív.

zverejnené na:  https://jarmilatkacova.blog.sme.sk/c/423423/zivnostnici-staronove-povinnosti-nove-pokuty.html