Zamestnanosť a podnikateľské prostredie

Pre zlepšenie zamestnanosti je potrebné podporiť a zlepšiť podnikateľské prostredie, čo pomôže získavať investorov, ktorí prinesú nové pracovné miesta.  KSK môže oveľa viac  riešiť objemom malé akcie vo vlastnej réžii, cez  vlastné podniky, školy a nezamestnaných. Obrovský potenciál tkvie v poľnohospodárstve a lesníctve (medzitrh práce).

Kvalita podnikateľského prostredia = súbor opatrenmí, aby bol dostatok pracovnej sily a jej mobilita, cestná infraštruktúra, vyhovujúca regionálna dopravná sieť, vybudované sociálne a kultúrne zázemie, kvalitná zdravotná starostlivosť, elektronizácia celej komunikácie medzi VÚC a podnikateľmi, spolupráca s vysokými školami v oblasti výskumu zameraného na regionálne špecifiká, územné plány rešpektujúce ochranu prírody. Teda všetko, čo má kraj robiť, robiť na sto percent.

Kraj ako taký môže tvoriť pracovné miesta v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, hlavný zdroj sú  kvalitné sociálne služby, ktoré už teraz generujú vyššiu potrebu  personálu v procese deinštitucionalizácie, ale aj z dôvodu starnutia obyvateľstva. Ďalšou príležitosťou sú príspevkové organizácie zriaďované krajom, to môžu byť podniky plniace drobné úlohy pri spravovaní územia – upratovanie v prírode, kosenie, bežná údržba ciest,  využívanie OZE a tu vieme poriešiť dlhodobo nezamestnaných a ťažko zamestnateľných.

Oveľa vyšší počet miest môže kraj podporiť sekundárnymi, podpornými opatreniami vo vzťahu k subjektom mimo právomocí kraja, teda neštátnych a opäť v sociálnej oblasti, cestovnom ruchu, poľnohospodártve a pri riešení  marginalizovaných rómskych komunít.  Premyslenou stratégiou pri  kreovaní študijných programov, zefektívnení siete škôl  a podpore riaditeľov – manažerov môže kraj pripravovať kvalitných remeselníkov,  absolventov hotových pre prax, ale rovnakú váhu má všeobecne vzdelaný absolvent gymnázia pripravený uspieť na renomovanej univerzite, ktorý sa bude chcieť vrátuť späť.