Sociálna politika a zdravotníctvo

Východné Slovensko patrí žiaľ k najchudobnejším regiónom EÚ s podielom 52,97% HDP priemeru EÚ podľa Eurostatu.  Nielen nezamestnanosť je problémom kraja, patria tu aj veľké skupiny sociálne vylúčených obyvateľov, dlhodobo nezamestnaných a Rómov, ktorí pre frustráciu viac podliehajú kriminalite  a ďalším nežiadúcim sociálnym a spoločenským javom.  Riešenie ich situácie je celospoločenskou úlohou, ku ktorej však musí prispieť maximálnou mierou aj samosprávny kraj prostredníctvom intenzívnej sociálnej politiky pozostávajúcej z interakcií medzi

  • samosprávou (VÚC, obce a mestá, školy, sociálne zariadenia)
  • štátnou správou (ministerstvá, úrady práce)
  • súkromným sektorom (zamestnávatelia, banky, sponzori)
  • občanmi  (neziskové organizácie, dobrovoľníci)

Práve samosprávny kraj má poteciál skĺbiť pozitíva každej z menovaných skupín na zvýšenie objemu financií použitých v tejto oblasti, ako aj ich oveľa efektívnejšiemu využitiu. Formy aplikácie sociálneho programu sú  napr. komunitné centrá obcí,  malé lokálne programy aktivácie (zber odpadu, výsadba lesov, čistenie potokov, upratovanie exteriéru a pod.). Návrhy a aktivity musia vychádzať z reálnych potrieb obcí a komunít, nie od stolov úradníkov.

Riešiť rómske problémy sa musia tam, kde vznikajú, v obciach. So starostami a starostkami, ktorí sú prví v línii a  udržiavajú sociálny zmier medzi majoritným obyvateľstvom a neprispôsobivými obyvateľmi.  Dlhodobou cestou je výchova a vzdelávanie detí v týchto skupinách od malička tak, aby sa nechceli alebo nemuseli po vzdelávacom procese vrátiť späť do osady.  Vzdelávanie, mobilita a rekvalifikácia je však podstatnou zložkou v každej vekovej kategórii pri rozvoji ľudských zdrojov a zabezpečení zamestnateľnosti ohrozených vekových skupín, ako sú napr. ľudia vo veku 50+.

Zdravotníctvo

Všetky štyri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK boli transformované na akciové spoločnosti a za chod nemocníc je zodpovedná súkromná spoločnosť Svet zdravia, a.s.  Zároveň akcie týchto nemocníc boli dočasne prevedené na spravovateľa, čím sa KSK zbavil zodpovednosti za nich.  Otázne sú aj vzájomné finančné vzťahy  a prínos tohto riešenia pre financie KSK.  Kraj v podstate slúži ako dozor nad dostupnosťou zdravotnej a lekárenskej starostlivosti a kvalitou ich služieb, zároveň spravuje majetok polikliník a zdravotných zariadení. Je skôr štatistom, ako aktívnym tvorcom zdravotníckej politiky,  musí konať podľa pravidiel, ktoré nastavuje štát.  Preto by som túto kompetenciu navrhla na vrátenie štátu.