Školstvo

Základnou požiadavkou stredného školstva je zosúladenie potrieb zamestnávateľov a študijných programov.

Najväčším problémom školstva je, že sa nedokázalo adaptovať na novú situáciu na trhu práce. Bude potrebné prehodnotiť študijné programy v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja a zefektívniť sieť škôl. Je potrebné stavať na odboroch pre sektory, ktoré majú potenciál rastu a tvorby nových pracovných miest ako je cestovný ruch, informačné technológie, sociálne služby a kreatívny priemysel. Víziou sú konkurencieschopné školy, ktorých absolventi sa dostanú na prestížne vysoké školy, alebo si nájdu dobre platenú prácu.

Kľúčovou postavou v profilácii každej školy je jej riaditeľ a vedenie a preto je potrebné výberové konania uskutočňovať verejne. Vyhrať má kandidát, ktorý je nielen osobnosťou, ale predloží aj najlepšiu koncepciu rozvoja školy. Musia myslieť aj manažersky a kraj im za to nechá výnosy z činnosti školy (napr. podnikateľské inkubátory).