Základnou požiadavkou stredného školstva je zosúladenie potrieb zamestnávateľov a študijných programov.

Zo stredných škôl musia vychádzať absolventi, ktorí plynule prejdú na vysokoškolské štúdium, alebo budú žiadaní na trhu práce. Bez ohľadu na zameranie školy je potrebné vychovávať študentov k finančnej gramotnosti, počítačovým zručnostiam a zodpovednému vzťahu k prírode. Študijné programy stredného školstva by mali reflektovať digitalizáciu priemyslu a zameriavať sa na informatiku, počítačové siete a systémy. Učňovské školstvo malo kedysi silné väzby na zamestnávateľov a k tejto tradícii sa musíme vrátiť aj s podporou štátnych programov, ako napr. akčné plány rozvoja zaostalých regiónov, alebo duálne vzdelávanie. Kľúčovou postavou v profilácii každej školy je jej riaditeľ a vedenie a preto je potrebné výberové konania uskutočňovať verejne a vyhrať má kandidát, ktorý je nielen osobnosťou, ale predloží aj najlepšiu koncepciu rozvoja školy, z ktorej vychádzajú "upotrebiteľní" absolventi. Je potrebné viesť serióznu diskusiu o sieti škôl vrátane neštátnych škôl.