S láskou k nášmu košickému kraju, bližšie k Vám

V svojom programe dávam na prvé miesto ľudí. Oni vedia čo chcú, čo potrebujú, iba im je potrebné nerobiť prekážky a pripraviť vyhovujúce podmienky bez byrokracie a korupcie, kde uspejú dobré myšlienky a kvalitné projekty.

Predkladám návrh opatrení, ktoré po zvolení za predsedníčku Košického samosprávneho kraja chcem uviesť do života.  Na  to dobré  a úspešné chcem nadviazať, pochybné a neúspešné prehodnotiť a nahradiť. Vítaní sú všetci, ktorí tieto myšlienky podporujú. Každý človek na svojom mieste, zodpovedne vykonávajúci svoje úlohy, je mojím človekom a teším sa na spoluprácu s ním.

Vychádzajúc z úloh, ktoré plní samosprávny kraj, chcem dať dôraz na kvalitu života, zdravé životné prostredie a urobiť z nášho kraja dobré miesto pre život pre všetkých. Ako matka a manželka dávam veľký dôraz na súdržnosť rodiny, blaho detí, seniorov  a tých, ktorí sa sami objektívne o seba nevedia postarať.  Chcem vytvoriť priaznivé prostredie pre iniciatívnych a podnikavých ľudí,  pre tých, ktorí majú na starosti výchovu a vzdelávanie, ale aj starostlivosť o kultúru a národné tradície, pre všetkých, ktorí veria v seba a svoj potenciál.

Takmer polovica obyvateľov kraja žije v mestách, ostatní na vidieku. Vidiek nám vymiera, dediny starnú. Mladí idú za lepším životom, poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel chátrajú. Mnohé ženy odchádzajú za prácou preč zo Slovenska, lebo rodiny inak nevedia prežiť. Deti sú ochudobnené o dennodenú lásku a pozornosť mamy, otcom chýbajú manželky a rodiny to nie vždy prežijú, rozpadajú sa.  

Tento stav sa  aktuálnym správcom nášho kraja nedarí zvrátiť. Už na to ani nemajú potenciál, sú vyhorení. Stagnáciu cítiť hlavne v najchudobnejších, hladových dolinách a osadách. Svoje vedia aj vodiči, poskakujúci s autami po výtlkoch, či turisti, ktorým častokrát chýbajú komplexné služby a poctivá kvalita za svoje peniaze. Nezamestnaných je veľa, hlavne tých dlhodobo, ktorí už nemajú prakticky žiadne pracovné návyky.

Ponúkam alternatívu, ponúkam riešenia na oživenie vidieka a ozdravenie miest. Základným predpokladom  na to je chápať kraj ako živý  multifunkčný organizmus a pristupovať k nemu s láskou.   S láskou k ľuďom, k poľnohospodárstvu, vinohradníctvu,  lesníctvu, akvakultúre, cestovnému ruchu, kúpeľníctvu, zelenej energetike,  životnému prostrediu.

Chcem zmeniť prístup k riadeniu tak, aby  krajania verili, že sme tu preto, aby sme im pomáhali urobiť z miest a vidieka dobré miesto pre život.  S láskou ku košickému kraju, bližšie k jeho ľuďom.

Kľúčové ciele:

I. Zlepšenie stavu ciest II. a III. triedy na podporu cestovného ruchu a investorov, ktorí prinesú nové pracovné miesta 

II. Zvýšiť dôraz na enviromentálne korektné riešenia   (ekoaudit)

III. Zvýšenie efektivity alokovaných finančných zdrojov (zabezpečenie  viac úžitkov za tie isté peniaze   )